INFORMARE PUBLICA

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent  trimestrului  al III-lea  – 2019.

Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L. cu sediul in Campulung,  str. Magurii Nr. 20A, jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub  Nr. J03/524/ 2000, avand CUI RO 13608124, reprezentata prin Director General –   ing. Catalin Delcuescu, avand ca domeniul de activitate fabricarea de   echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule are implementat/ certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu  SR EN ISO 14001:2015  si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008(tranzitie catre ISO 45001:2018).

Societatea detine Autorizatia de Mediu nr. 303/08.08.2013  revizuita la 23.12.2015, emisa pentru activitatea de fabricarea de   echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule cod CAEN 2931/2932  si Autorizatia nr. 8453/06.12.2018  privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Campulung

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu, societatea  Automotive Complete Systems S.R.L . a efectuat urmatoarele demersuri:

– a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectivă a deseurilor;

– depoziteaza temporar deseurile periculoase si nepericuloase generate din activitatea desfasurata in spatii special amenajate si le valorifica/ elimina in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu operatori economici autorizati pentru preluarea deseurilor;

– a transmis catre autoritati, raportarile solicitate prin actele de reglementare;

In perioada 01.07.2019 ÷  30.09.2019, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile impuse in autorizatia de mediu, privind monitorizarea gestiunii deseurilor sunt respectate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011-privind regimul deseurilor si H.G. nr. 856/2001-privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.