INFORMARE PUBLICA

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent trimestrului al II-lea – 2019.

Societatea Automotive Complete Systems S.R.L. cu sediul in Campulung, str. Magurii Nr. 20A, jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub Nr. J03/524/ 2000, avand CUI RO 13608124, reprezentata prin Director General – ing. Catalin Delcuescu, avand ca domeniul de activitate fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule are implementat/ certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008.

Societatea detine Autorizatia de Mediu nr. 303/08.08.2013 revizuita la 23.12.2015, emisa pentru activitatea de fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule cod CAEN 2931/2932 si Autorizatia nr. 8453/06.12.2018 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Campulung.

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu, societatea Automotive Complete Systems S.R.L . a efectuat urmatoarele demersuri:

– a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectivă a deseurilor;
– a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);
– a transmis catre autoritati, raportarile solicitate prin actele de reglementare;
– au fost monitorizati parametrii de mediu – emisii, imisii, zgomot la limita incintei si evacuarea de ape uzate. Au fost transmie la ANPM, buletinele de analiza, in conformitate cu autorizatia de mediu;

In perioada 01.04.2019 ÷ 30.06.2019, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu.

Cerintele si conditiile impuse in autorizatia de mediu, privind monitorizarea gestiunii deseurilor sunt respectate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011-privind regimul deseurilor si H.G. nr. 856/2001-privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.